top of page

מדיניות פרטיות

הקדמה

בעלי האתר  אשר כתובתו הינה: https://www.nironproducts.site/, מייחסים חשיבות עליונה לזכותם של הגולשים באתרם להגנה על פרטיותם ומחויבים לשמור על פרטיהם האישיים  של משתמשיה, ככל שהיא אכן מחזיקה בהם.

מדיניות הפרטיות שלהלן תבהיר מהו המידע שנאסף על ידי האתר, מהי מטרת האיסוף של המידע והשימוש בו וכן נושאים נוספים.

יובהר כי ה"מידע האישי" הינו בהתאם לקבוע בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות").

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לבעלי האתר בכתובת הדוא"ל: guy.dinovich@gmail.com

מהו המידע הנאסף?

השימוש באתר אינו מחייב רישום או השארת פרטים מטעם הגולש באתר (להלן- "המשתמש"). יחד עם זאת, בידי המשתמש קיימת האפשרות להשאיר הודעה מטעמו לבעלי האתר ובכלל זה לספק בין היתר מידע בנוגע לשמו המלא, מספר הטלפון שלו, כתובת הדוא"ל, מיקום מגוריו ושעות זמינות.

בעת שימוש המשתמש באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אינו חייב בהשארת פרטים אלו וככל שבחר לעשות כן עשה זאת מרצונו החופשי ומטעמיו האישיים.

שדות המחייבים מילוי על מנת לשלוח הודעה לבעלי האתר, יסומנו בכוכבית.

כאמור המשתמש אינו מחויב במסירת פרטים מלאים, אך אי מילוי הפרטים ו/או לחילופין השארת פרטים חלקיים/שגוים עלולה למנוע שימוש במידע שאותו בחר המשתמש למסור או לחילופין, אי מסירת פרטים אלו ימנעו מהמשתמש את עצם האפשרות לשלוח הודעתו לבעלי האתר.  

פרטים אלה שימסרו על המשתמש ישמרו אצל בעלי האתר.

במסגרת השימוש באתר דלעיל, המשתמש מסכים כי הבעלי האתר ישמרו וישתמשו במידע האישי כאמור בהתאם למפורט במדיניות זו.

בנוסף, במסגרת השימוש באתר, נעשה שימוש בעוגיות כפי שיפורט להלן.

 

שימוש  בעוגיות (להלן- "cookies ")

לצורך ניהולו היעיל של האתר נאסף מידע סטיסטי באמצעות תוכנות יעודיות שמטרתן בין היתר לנתח את השימוש באתר על ידי הגולשים. מידע זה נאסף ונשמר בשרתי גוגל.  המידע נאסף לצורך למידה על ליקוים באתר ומיטוב הביצועים הכלליים של האתר. 

כאשר המשתמש גולש באתר, הדפדפן בו הנכם משתמשים שולח באופן אוטומטי נתונים מסוימים לגוגל. נתונים אלה כוללים בין היתר גם את כתובת האתר בו הינכם גולשים וכתובת הIP שלכם.

למשתמש שמורה האפשרות למנוע את השימוש בcookies  באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן באמצעותו הוא גולש. יתכן וכי שינוי ההגדרות כאמור, יגרום לאי סדרים בשימוש באתר.  יובהר כי איסוף הנתונים כאמור לעיל בעת השימוש באתר אינו עושה משום שימוש הפוגע בפרטיות ונועד לשם המפורט לעיל בלבד.

גלישה באתר זה על ידי המשתמש, ללא ביצוע השינויים בהגדרות הדפדפן בו הוא נעזר, מהווה את הסכמתו לאיסוף המידע על ידי גוגל כפי שתואר לעיל.

 

מהי מטרת איסוף המידע?

איסוף, המידע באתר זה נועד לשם המטרות הבאות: 1) ניהול האתר; 2) התאמת האתר אל המשתמש;  3) שימוש בשירותים הזמינים באתר; 4) תשלום עבור פריטים שנרכשו דרך האתר; 5) אספקת פריטים שנרכשו דרך האתר; 6) משלוח חשבונית עבור רכישת פריטים באתר; 7) משלוח הודעות מסחריות; 8) משלוח הודעות שיוקיות; 9) משלוח התראות אליהן המשתמש נרשם מרצונו וביוזמתו; 10) שמירה על האתר מאובטח; 11) שימושים אחרים לרבות כשבעלי האתר סבורים בתום לב כי עליהם לעשות כאמור; 12) כך גם המידע נאסף לצורך יצירת קשר עם המשתמש ככל שהמשתמש ביקש זאת.  

 

היכן המידע נשמר? למי יש גישה ואבטחת מידע

בעלי האתר נוקטים משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע שימוש לרעה במידע האישי של המשתמש.

יובהר כי האתר נבנה באמצעות פלטפורמת WIX ובהתאם חוסה תחת נהלי האבטחה בה.

ידוע למשתמש והוא אף מסכים כי העברת מידע באינטרנט, אינה מאובטחת כשלעצמה ואין בידי בעלי האתר להבטיח כי המידע המועבר על ידי המשתמש ברשת אכן מאובטח, מעבר למפורט לעיל.

שימוש המשתמש באתר מעיד  על הסכמתו למדיניות הפרטיות זו וכי פרטיו, לרבות אך לא רק, המידע האישי כפי שנמסר על ידו ישמרו על ידי בעלי האתר. השימוש במידע זה יעשה בהתאם למדיניות זו ולקבוע בדין והכל למען המטרות כפי פירוטן  במדיניות זו.   

 

כללי

מדיניות הפרטיות מתעדכנת מעת לעת באתר. ככל שהמדיניות תתעדכן, עותק מעודכן ממנה יפורסם באתר. על המשמש חלה החובה  לבדוק האם חלו שינויים במדיניות זו.

 

מידע המתקבל באמצעות האתר לצורך ביצוע שירותים באתר (לדוגמת ביצוע תשלומים אך לא רק) , יעבר לספקי השירות, אשר גם עליהם חלה החובה לשמור על סודיות המידע בהתאם לדין.

*מדיניות האתר מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר אך נוגעת אל שני המינים

bottom of page